• bul

Nest

I'm interested in what we define as our nest; a snug retreat or refuge; resting place; home.
A place where you feel at home and in balance. It can be your house but maybe it's more an image, a place where you like to be, where you can resource yourself. (near the water, a tree, a landscape.)
The photographs are at the same time content and containing. They are above all traces of a personal memory involved in the more collective one, which is the soul of a place, here at the Art Symposium Lomea.
The video is produced from fragments of the animal world and  the voice of a woman farmer who answered to the question:
"What is your nest."
The silent parts act like the dotted lines in a narrative – prompting listeners to be more attentive and fill the gaps.
The notion of nest which is constantly redefined, questioning our linear convictions, memory and the perception of space-time constitutes not only the conceptual base of the video but is above all closely linked to my artistic practice and my stay here in Bulgaria which was my nest during the symposium.

Roulot'ographies

I chose the ruin of the wagon to expose Roulot'ographies because I took this photos with my digital camera inside my caravan which is turned into a camera obscura.
I asked people to bring me to the place which represent home for them. They were wearing white clothes and I photographed them in front of their "nest" inside the caravan.
Both subject and object, the photographed people at human scale are the spect-actors in this work. Aesthetically interhumain, to use the theories of Nicolas Bourriaud (Relational aesthetics), I developed an active and participatory vision.
The photographs are at the same time content and containing. They are above all traces of a personal memory involved in the more collective one, which is the soul of a place, here in Bozhichen village. I "spatialized memories and save them in consistency" (Gaston Bachelard in The Poetics of Space, 1961).

Ce projet a été réalisé avec la participation du Ministère de la Culture du Luxembourg.

Гнездо

Интересувам се от това, което определяме като наше гнездо; уют, уединение или убежище; място за почивка; дом. Място, където се чувстваш в къщи и уравновесен. Може да бъде твоята къща, но може би е по скоро картина, място където искаш да бъдеш, където можеш да се заредиш. (близо до водата, до дърво, пейзаж.)
Снимките са едновременно съдържание и съдържащи. Те са над всякакви следи от лична памет премесена в по-общата, което е душата на място тук на Арт симпозиум Ломея.
Видеото е направено от фрагменти от животинския свят и от гласа на фермерка, която отговори на въпроса „Какво е твоето гнездо.“ Тихите моменти играят ролята на линии с многоточие в описание – подбуждащо слушателите да бъдат по-внимаващи и да запълнят празното пространство. Представата за гнездо, която постоянно се изменя, запитвайки нашите линеарни убеждения, памет и усещането за пространство-време представлява не само коцептуалната основа на видеото, а е над всички близко свързани до моята артистична практика и моя престой тук в България, което беше моето гнездо по време на симпозиума.
Некел Шолтус (Люксембург)

Каравано-графия

Избрах останките от фургон, за да представя Каравано-графията, защото направих тези снимки с дигиталния си фотоапарат в моята каравана, която е превърната в камера обскура.
Помолих хората да ме заведат до мястото, което представлява дом за тях. Те носеха бели дрехи и аз ги заснех пред „гнездата“ им в караваната.
И двете; тема и обект - фотографираните хора в човешка мяра са спекта-торите (актьори/зрители) в тази работа. За да използвам теориите на Никола Бурио (Рационална естетика), за естетичното човечество, аз създадох интерактивна визия.
Снимките са едновременно съдържание и съдържащи. Те са над всякакви следи от лична памет премесена в по-общата, което е душата на място тук в село Божичен. Аз „създадох пространственост на мисли и ги запазих в постоянство“ (Гастон Башелар в Поезията на пространството, 1961).

Некел Шолтус (Люксембург)

Този проект се реализира с участието на Министерството на културата на Люксембург.